szsvn logo 400pxSPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

Trg Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

sukladno Programu javnih potreba u sportu i odluci Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje o iznosu sredstava za Javne potrebe u sportu Grada Sveta Nedelja unutar Gradskog proračuna za 2022. godinu, raspisuje

 

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga koje

obavljaju djelatnosti u području sporta  od značaja i interesa

za Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja  i Grad Svetu Nedelju u 2022. godini

 

Točka I.

(1)          Sportska Zajednica Grada Svete Nedelje kao Davatelj  bespovratnih financijskih podrški poziva udruge  koje obavljaju djelatnosti iz  područja sporta  da se prijave za financijsku podršku  projektima i programima od značaja i interesa za  Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja i Grad Svetu Nedelju  u  2022. godini.

(2)          Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti  projekte/programe usmjerene na ispunjavanje općih  i  specifičnih ciljeva definiranih Programom javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje  odnosno za sljedeća prioritetna područja :

-    Trening i natjecanja sportaša

-     Sportske priredbe i manifestacije

-     Sport za djecu i mlade

-     Sport osoba sa invaliditetom

-     Sportsko rekreacijske aktivnosti.

Točka II.

(3)          PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA

                Za financiranje i provođenje projekata/programa  u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od  2.400.000,00 kuna.

Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 3.000,00 kn, a najveći do 400.000,00 kn a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.

(4)          Najmanji mogući iznos  traženih sredstava za financiranje projekta  iznosi 1.000,00  kuna, a najveći do  20.000,00 kuna  s ciljem omogućavnja provođenja predloženog projekta.

Ovim javnim natječajem Davatelj financijskih podrški financirat će cca 30 program+cca 40 projekata.

 

Točka III.

(5)          Prihvatljivi (izravni i neizravni) i neprihvatljivi troškovi provedbe projekta / programa  su troškovi koji su taksativno navedeni  u Uputama za prijavitelje pod  točkom 2.2. TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI,  2. 2. 1. Prihvatljivi troškovi  i 2.2.2. Neprihvatljivi troškovi.                      

                                                                                           Točka IV.

(6)          Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i procjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 4.  PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA, 4.3. PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA.

 

Točka V.

(7)          Rok za podnošenje Prijava projekata i programa elektronskim putem kroz SOM Natječaji aplikaciju je do 28.02.2022. godine.

Točka VI.

(8)          Prijavitelj mora  zadovoljiti sljedeća mjerila :

 1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području sporta, registrirana je kao neprofitna organizacija[1];  i ima sjedište na području grada Svete Nedelje,
 2. imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) odnosno   podnesen je na usklađenje (što se dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu,
 3. imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu),
 4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora,
 6. vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

 (9)         Pravo prijave na Natječaj nemaju:

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
 2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 3. strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz provođenje programa i projekata u sportu;
 4. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 5. udruge koje su u stečaju;
 6. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 7. političke stranke, udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača ili osnivač politička stranka.

Točka VII.

(10)        Prijavitelj može podnijeti prijavu za financiranje maksimalno:

1 (jedan) program + 2 (dva) projekta

Točka VIII.

(11)        Dokumentacija za prijavu:

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži ispunjena područja i učitane obvezne priloge kako slijedi:

1. Ispunjena područja:

- Osnovni podaci o organizaciji – prijavitelju programa/projekta,

- Podaci o redovnom godišnjem programu

- Program/projekt koji planirate provesti

- Obrasci proračuna za programe i projekte – posebno za program i posebno za svaki projekt

2. Popis članova udruge – učitava se u aplikaciju prije ispunjavanja područja Obrasci proračuna za programe i projekte

3.  Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak

4.  Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelog duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog natječaja

5. Zapisnik sa skupštine udruge održane 2021. godine ili podatak o mrežnim stranicama prijavitelja na kojima se javno objavljuju programska i financijska izvješća o radu

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta/programa, obrazac IZJ-2 sport – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati.

7.  Privola/suglasnost za obradu podataka u posebne svrhe – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati.

Točka IX.

(12)        Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu,  kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje projekata/programa potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa u području sporta.

(13)        Prijave na natječaj podnose se isključivo elektronskim putem putem SOM Natječaji aplikacije, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, koja se prilaže, odnosno učitava kroz aplikaciju.

(14)        Link za registraciju i prijavu na natječaj, zajedno s Uputama za korištenje aplikacije, zatim Upute za prijavitelje, Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti prijavljenog projekta/programa, obrazac B sport (pdf) i ovaj Tekst javnog natječaja biti će dostupni na mrežnim stranicama Sportske Zajednice Grada Sveta Nedelja www.sz-svn.hr.

(15)        Postupak zaprimanja i pregleda dospjelih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(16)        Razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(17)        Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sportsvn1999@gmail.com.

 

Sveta Nedelja, 19.01.2022.

 

Privitci:

Tekst javnog natječaja 2022. (pdf)

Upute za prijavitelje (pdf)

Upute za korištenje SOM Natječaji aplikacije (pdf)

 

Prijedlog zaključka Povjerenstva za procjenu prijava 2022.

Konačni zaključak o rezultatima Javnog natječaja

Konačni zaključak o dodjeli financijskih potpora za 2022.

ISPRAVAK konačnog zaključka o dodjeli financijskih potpora za 2022.

 

Prijava na natječaj i natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 

 

[1] Organizacija je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga Poziva, smatra se da je udruga dostavila FINA-i za potrebe Ministarstva financija minimalno godišnji račun prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje), u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Sportska zajednica Grada Sveta Nedelja © 2020 |

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..