SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

Trg Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

sukladno Programu javnih potreba u sportu i odluci Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje o iznosu sredstava za Javne potrebe u sportu Grada Sveta Nedelja unutar Gradskog proračuna za 2023. godinu, raspisuje

 

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga koje

obavljaju djelatnosti u području sporta  od značaja i interesa

za Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja  i Grad Svetu Nedelju u 2023. godini

 

 

Točka I.

(1)          Sportska Zajednica Grada Svete Nedelje kao Davatelj  bespovratnih financijskih podrški poziva udruge  koje obavljaju djelatnosti iz  područja sporta  da se prijave za financijsku podršku  projektima i programima od značaja i interesa za  Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja i Grad Svetu Nedelju  u  2023. godini.

(2)          Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe usmjerene na ispunjavanje općih  i  specifičnih ciljeva definiranih Programom javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje  odnosno za sljedeća prioritetna područja :

-    Trening i natjecanja sportaša

-     Sportske priredbe i manifestacije

-     Sport za djecu i mlade

-     Parasportski programi

-     Sportsko rekreacijske aktivnosti.

Točka II.

(3)          PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA

                Za financiranje i provođenje projekata/programa  u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od  318.534,74 eura.

Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 400,00 eura (3.013,80 kn), a najveći do 53.090,00 eura (400.006,61 kn) a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.

Najmanji mogući iznos  traženih sredstava za financiranje projekta iznosi 133,00 eura (1.002,09 kn), a najveći do 2.655,00 eura (20.004,10 kn) s ciljem omogućavnja provođenja predloženog projekta.

Ovim javnim natječajem Davatelj financijskih podrški financirat će cca 30 program+cca 40 projekata.

 

Točka III.

(4)          Prihvatljivi (izravni i neizravni) i neprihvatljivi troškovi provedbe projekta / programa  su troškovi koji su taksativno navedeni  u Uputama za prijavitelje pod  točkom 2.2. TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI,  2. 2. 1. Prihvatljivi troškovi  i 2.2.2. Neprihvatljivi troškovi.                      

                                                                                                    

Točka IV.

(5)          Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i procjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 4.  PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA, 4.3. PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA.

 

Točka V.

(6)          Rok za podnošenje Prijava projekata i programa elektronski putem aplikacije SOM Natječaji je do 06.03.2023. godine do 23.59 sati.

Točka VI.

(7)          Prijavitelj mora  zadovoljiti sljedeća mjerila :

 1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području sporta, registrirana je kao neprofitna organizacija[1] i članica je Sportske Zajednice Grada Svete Nedelje,
 2. imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama, a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu,
 3. imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu),
 4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora,
 6. vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

 (8)         Pravo prijave na Natječaj nemaju:

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
 2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 3. strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz provođenje programa i projekata u sportu;
 4. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 5. udruge koje su u stečaju;
 6. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 7. političke stranke, udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača ili osnivač politička stranka.

Točka VII.

(9) Prijavitelj može podnijeti prijavu za financiranje maksimalno:

1 (jedan) program + 2 (dva) projekta

Točka VIII.

(10)        Dokumentacija za prijavu:

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži ispunjena područja i učitane obvezne priloge kako slijedi:

1. Ispunjena područja:

- Osnovni podaci o organizaciji – prijavitelju programa/projekta,

- Podaci o redovnom godišnjem programu

- Program/projekt koji planirate provesti

- Obrasci proračuna za programe i projekte – posebno za program i posebno za svaki projekt

2. Popis članova udruge – učitava se u aplikaciju prije ispunjavanja područja Obrasci proračuna za programe i projekte

3.  Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak

4.  Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelog duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog natječaja

5. Zapisnik sa skupštine udruge održane 2022. godine ili podatak o mrežnim stranicama prijavitelja na kojima se javno objavljuju programska i financijska izvješća o radu

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta/programa, obrazac IZJ-2 sport – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati.

7.  Privola/suglasnost za obradu podataka u posebne svrhe – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati.

Točka IX.

(11)        Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu,  kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje projekata/programa potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa u području sporta.

(12)        Prijave na natječaj podnose se isključivo elektronski putem SOM Natječaji aplikacije, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, koja se prilaže, odnosno učitava kroz aplikaciju.

(13)        Link za registraciju i prijavu na natječaj, zajedno s Uputama za korištenje aplikacije, zatim Upute za prijavitelje, ovaj Tekst javnog natječaja i Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti prijavljenog projekta/programa, obrazac B sport biti će dostupni na mrežnim stranicama Sportske Zajednice Grada Sveta Nedelja www.sz-svn.hr.

(14)        Postupak zaprimanja i pregleda dospjelih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(15)        Razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(16)        Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sportsvn1999@gmail.com do 12. veljače 2023. godine.

 

Sveta Nedelja, 06.02.2023.

 

[1] Organizacija je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga Poziva, smatra se da je udruga dostavila FINA-i za potrebe Ministarstva financija minimalno godišnji račun prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje), u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Dokumentacija:
 

 

Udruge koje nisu prošle godine sudjelovale na natječaju moraju prvo kreirati svoj korisnički račun i unijeti 
tražene osnovne podatke o udruzi prijavitelju te se prijaviti u sustav, putem linka:
Udruge koje su prošle godine sudjelovale u natječaju prijavljuju se direktno u sustav putem linka:
https://som-natjecaj.eu/authentication/login, koristeći podatke od prošle godine:mail i lozinku. 
U slučaju poteškoća prilikom registracije/prijave u sustav udruge se mogu obratiti administratoru aplikacije 
SOM Natječaji: Luki Periću na broj telefona: 091 6188 694 ili putem maila: podrska@som-sport.com. 

 

Sportska zajednica Grada Sveta Nedelja © 2020 |

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..