SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja
OIB: 24998761333 IBAN: HR03 2403 0091 1200 0526 8

 

Sukladno Programu javnih potreba u sportu i odluci Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje o iznosu sredstava za Javne potrebe u sportu Grada Sveta Nedelja unutar Gradskog proračuna za 2024. godinu, Sportska Zajednica Grada Sveta Nedjelja raspisuje:

 

Javni natječaj za financiranje programa udruga koje obavljaju djelatnosti u području sporta od značaja i interesa za Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja i Grad Svetu Nedelju u 2024. godini.

 

Točka I.


(1) Sportska Zajednica Grada Svete Nedelje kao Davatelj bespovratnih financijskih podrški poziva udruge koje obavljaju djelatnosti iz područja sporta da se prijave za financijsku podršku programima od značaja i interesa za Sportsku Zajednicu Grada Sveta Nedelja i grad Svetu Nedelju u 2024. godini.
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe usmjerene na ispunjavanje općih i specifičnih ciljeva definiranih Programom javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje odnosno za sljedeća prioritetna područja :
- Trening i natjecanja sportaša
- Sportske priredbe i manifestacije
- Sport za djecu i mlade
- Parasportski programi
- Sportsko rekreacijske aktivnosti.

 

Točka II.


(3) PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA


Za financiranje i provođenje programa u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 318.535,00 eura.
Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 400,00 eura, a najveći do 58.400,00 eura, a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.
Ovim javnim natječajem Davatelj financijskih podrški financirat će cca. 30 programa.
Iznos financiranje ne može biti veći od 80% ukupnih rashoda prijavitelja u prethodnoj godini.

 

Točka III.


(4) Prihvatljivi (izravni i neizravni) i neprihvatljivi troškovi provedbe programa su troškovi koji su navedeni u Uputama za prijavitelje pod točkom 2.2. TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI, 2. 2. 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI i 2.2.2. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI.

 

Točka IV.


(5) Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i procjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 4. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA, 4.3. PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA.

 

Točka V.


(6) Rok za podnošenje prijava programa elektronski, putem aplikacije SOM Natječaji je do 20. svibnja 2024. godine do 23:59:59 sati.
Prijave dostavljene iza navedenog roka neće se uzimati u razmatranje i smatraju se nevažećim.

 

Točka VI.


(7) Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeća mjerila:
1. Biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području sporta, registrirana je kao neprofitna organizacija i članica je Sportske Zajednice Grada Svete Nedelje,
2. Imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 51/22), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu te je iz statuta razvidno da je udruga opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
3. Imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne samouprave),
4. Uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora.
5. Protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene osobe za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
6. vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
7. najmanje četiri godine član Sportske zajednice Grada Sveta Nedjelja,

(8) Pravo prijave na Natječaj nemaju:
- ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o sportu kao
pravne osobe-udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,
- strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije direktno ili indirektno vezana za sport,
- udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz Programa javnih potreba u sportu Grada Sveta Nedelja nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt / program,
- udruge koje nisu izvršile povrat nenamjenski potrošenih sredstava prema davatelju sredstava
- udruge koje su u stečaju,
- udruge koje imaju dugovanja prema državnom proračunu, i proračunu Grada Svete Nedelje,
- političke stranke, udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača, ili osnivač politička stranka.


U okviru javnog natječaja moći će se financirati aktivnosti sportskih udruga koje spadaju u njihov redovan program rada u kalendarskoj godini.

___________________________________
* Organizacija je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga natječaja, smatra se da je udruga dostavila FINA-i za potrebe Ministarstva financija minimalno godišnji račun prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje), u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Točka VII.


(9) Prijavitelj može podnijeti prijavu za financiranje maksimalno jednog program, a unutar kojeg može provesti najviše dva projekta u okviru ovog javnog natječaja.

 

Točka VIII.


(10) Dokumentacija za prijavu:
Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži ispunjena područja i učitane obvezne priloge kako slijedi:
1. Ispunjena područja:
- Osnovni podaci o organizaciji – prijavitelju programa,
- Podaci o redovnom godišnjem programu,
- Program koji planirate provesti,
- Obrasci proračuna za program provedbe.
2. Popis članova udruge – učitava se u aplikaciju prije ispunjavanja područja Obrasci proračuna za program provedbe,

3. Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koje je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak,
4. Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja da se protiv udruge – prijavitelja ne vodi kazneni postupak,
5. Statut usklađen sa zakonom – Statut ovjeren od strane nadležnog tijela državne uprave i ovlaštene osobe udruge u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i Zakonom o sportu (NN 141/22),
6. Ispis iz Registra udruga - Izvadak o registraciji prijavitelja iz odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga, ne starije od dana objave javnog natječaja,
7. Ispis iz registra neprofitnih organizacija - Ispis elektronske stranice registra neprofitnih organizacija (RNO) - za udruge i druge neprofitne organizacije, ne stariji od dana objave Javnog natječaja,
8. Ispis iz Evidencije pravnih osoba u sportu – ne starije od dana objave Javnog natječaja,
9. Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga – ne starija od dana objave Javnog natječaja,
10. Zapisnik s godišnje skupštine Udruge za 2023. godinu, ili podatak o web stanici prijavitelja na kojima javno objavljuje programska i financijska izvješća o radu,
11. Godišnji financijski izvještaj za 2023 godinu – ovjeren od strane FINA-e,
12. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta/programa, obrazac IZJ-2 sport – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati,
13. Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka – potrebno preuzeti, ispuniti i učitati.


Podnositelj može priložiti i neobveznu dokumentaciju kojom dokazuje kriterije za bodovanje prijave (skenirani dokument).


Prijavitelji su u obvezi postupati sukladno tekstu Javnog natječaja, uputama za prijavitelje i ugovornoj dokumentaciji.

 

Točka IX.


(11) Isplata sredstava i dostava izvještaja


- odobreni iznos financiranja isplaćuje se na IBAN korisnika u roku do 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora o (su)financiranju programa, a korisnik je dužan prije isplate predati SZGSN i instrumente osiguranja utvrđene Ugovorom, kao jamstvo za namjensko trošenje odobrenog iznosa financiranja.


Svi korisnici sredstava dužni su elektroničkim putem dostaviti izvješće o provedbi programa najkasnije do 15. prosinca 2024. godine, a za dio programa koji se održavaju u prosincu 2024., najkasnije do 10. siječnja 2025. godine.


U slučaju nenamjenskog utroška sredstava korisnik je dužan vratiti sredstva SZGSN i isti će biti isključeni iz dodjele potpora sljedeće dvije (2) godine računajući od godine u kojoj je provodio projekt / program, te sve dok ne izvrši povrat sredstava SZGSN.

 

Točka X.


(12) Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu, kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje programa potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa u području sporta.
(13) Prijave na natječaj podnose se isključivo elektronski putem SOM Natječaji aplikacije, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, koja se prilaže, odnosno učitava kroz aplikaciju.
(14) Link za registraciju i prijavu na natječaj zajedno s Uputama za korištenje aplikacije, Upute za prijavitelje, te ovaj Tekst javnog natječaja biti će dostupni na mrežnim stranicama Sportske Zajednice Grada Sveta Nedelja www.sz-svn.hr .
(15) Postupak zaprimanja i pregleda dospjelih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
(16) Razmatrati će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni, a provode se u periodu od 1.1.2024. – 31.12.2024. godine, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
(17) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte info@sz-svn.hr do 30.04. 2024. godine.


Sveta Nedelja, 19.04.2024.

 

Dokumentacija:

 
 
 
 
 
Udruge koje nisu prošle godine sudjelovale na natječaju moraju prvo kreirati svoj korisnički račun i unijeti tražene osnovne podatke o udruzi prijavitelju te se prijaviti u sustav, putem linka:
https://som-natjecaj.eu/authentication/register. 
 
Udruge koje su prošle godine sudjelovale u natječaju prijavljuju se direktno u sustav putem linka:
https://som-natjecaj.eu/authentication/login, koristeći podatke od prošle godine:mail i lozinku. 
 
U slučaju poteškoća prilikom registracije/prijave u sustav udruge se mogu obratiti administratoru aplikacije 
SOM Natječaji: Luki Periću na broj telefona: 091 6188 694 ili putem maila: podrska@som-sport.com. 

 

 

 

Sportska zajednica Grada Sveta Nedelja © 2020 |

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..